top of page

Konsènan

Konsènan Òganizasyon an

Prospect Hill Community Foundation, Inc. se yon 501(c)(3) san bi likratif ki ofri anrichisman akademik gratis ak pwogram devlopman pwofesyonèl pou moun ki abite nan Prospect Hill Terrace. Pwogramasyon yo opere lajman andedan ak alantou Sant Kominotè a, yon bilding apatman renove ki sitiye santralman nan kominote a. Prospect Hill Terrace se kay plis pase 140 fanmi ki gen aksè gratis nan pwogram inik nou an, ki kreye pou sèvi dirèkteman bezwen manm kominote yo. Sant Kominotè a sipòte pa yon patenarya inovatè prive ak piblik, ki gen ladan òganizasyon tankou Bentley University, Brandeis University, Waltham Housing Authority, ak Depatman Lapolis Waltham.

 

Depi ouvri Sant lan an 2014, nou te bay sèvis devlopman akademik ak pwofesyonèl gratis pou anpil timoun ak granmoun nan kominote Waltham. Pwogram prensipal nou an, pwogram apre lekòl la k ap sèvi plis pase 30 timoun Lendi-Vandredi 3:30-5:00 pandan sezon otòn ak prentan, ofri etidyan inivèsitè youn a youn sou direksyon Direktè Pwogram nou an. Pwogram nou yo varye ant sesyon leson patikilye nan lekòl primè, mwayen ak segondè, rive nan evènman espesyal ak pwogram pandan tout ane a ki bay timoun ak granmoun menm jan, tankou Fèt Otòn ak Jounen Kominote Prentan.

 

Kapasite nou pou ofri patisipan nou yo pwogram gratis ki otreman pa ta gen aksè a resous esansyèl ki baze sou edikasyon depann de donatè nou yo ak volontè nou yo tankou ou. Nou ankouraje w aprann plis sou sèvis nou yo epi patisipe kòm yon donatè oswa kòm volontè.

Konsènan Kominote a

 

Devlopman lojman Prospect Hill Terrace se lakay + 140 fanmi ki reprezante yon pakèt peyi, kilti, ak aspirasyon. Plis pase 175 timoun ap viv nan Prospect Hill e plis pase 80% fanmi yo se manman selibatè ki dirije. Sant Kominotè a se yon resous vibran, edikatif, ki renmen moun ki abite nan kominote Prospect Hill Terrace.

Volontè nou yo

Elèv Bentley University ak Brandeis University bay leson patikilye ak konsèy youn a youn pou patisipan nou yo. Elèv yo chanje chak semès dapre klas yo ak plasman nan sèvis yo, menm si anpil moun rete an kontak pandan tan bakaloreya yo ak pi lwen. An reyalite, plizyè ansyen volontè nan kolèj sèvi kounye a nan konsèy direktè nou an!

Anplwaye nou an

Siksè pwogram nou yo depann sou Direktè, Konsèy Direktè, ak volontè devwe nou yo.

Emma Brazo, Direktè Pwogram

Pwogram Jèn ak Adolesan apre Lekòl

 

Kounye a vid:  Direktè Devlopman

Konsèy Administrasyon

Rachèl Palumbo, Prezidan
Distri Lekòl Piblik Providence

Sarah Johnson, Vis Prezidan

Inivèsite Purdue

Lee Wilson, trezorye

Elèv gradye, Institute of World Politics '23

Ryan Schwartz, Grefye
Inivèsite Harvard

Alli Criscenzo, Manm Konsèy la
BuildOn, Elèv nan Simmons University School of Social Work

 

Herlyne Das, Manm Konsèy la

Elèv Grad, St. George's University School of Medicine

Jill Eglitis, Manm Konsèy la

Keurig

 

Brooke Gruman, Manm Konsèy la

Swen Sante COTA

Maya London , Manm Konsèy la

Sant pou yon Mendèv Swen Sante divès, Elèv nan University of California Davis School of Medicine

Olivia Miller, Manm Konsèy la

PWC

Dawn Pawlowski, Manm Konsèy la

Deloitte

Brian Quigley, Manm Konsèy la

Wentworth Enstiti Teknoloji

Tina Touri, Manm Konsèy la

athenahealth

Konsèy Konsiltatif

Matt Carriker

Inivèsite Brandeis

 

Lucas Malo

Inivèsite Brandeis

Bria Milbery

Inivèsite Bentley

Denise Newton

Waltham Housing Authority

Brian Shea

Inivèsite Bentley

Colby Sim

Inivèsite Brandeis

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page