top of page

Pwogram nou yo

Pwogram Otonòm Jèn Adilt

Pwogram Otonòm Jèn Adilt yo ofri jèn Prospect Hill Terrace ki gen laj 12 a 17 an yon pwogram inik ki adapte pou devlopman akademik, pèsonèl ak pwofesyonèl pou jèn adilt yo. Elèv inivèsite yo sèvi kòm konseye epi travay avèk adolesan yo pou yo konsevwa pwogramasyon ki gen sans pou patisipan yo ak kominote a. Egzanp pwogram yo enkli sesyon enfòmasyon kolèj, diskisyon ki gen rapò ak evènman aktyèl yo, ak jwèt ki kiltive travay ann ekip ak bati konfyans. 

after school program.jpeg

Devwa Ekip la

Teen Homework Drop-In Program (Teen Homework Drop-In Program) ofri sipò akademik gratis apre lekòl pou jèn lekòl segondè yo. Konsè inivèsite yo travay youn-a-one ak chak patisipan pou adrese bezwen akademik endividyèl yo, konsantre sou matematik, lekti, ekri, ak syans.

young adult empowerment program.jpeg

Pwogram konsèy pou jèn apre lekòl

Pwogram Youth Akademik la bay sèvis anrichisman edikasyon gratis pou jèn nan Prospect Hill Terrace. Pwogram nan sèvi prensipalman elèv lekòl primè ak lekòl presegondè, epi li kouri chak jou lasemèn Lendi jiska Vandredi (3:30 pm – 5:00 pm). Yon sesyon tipik konsiste de yon ti goute an sante, sipò devwa ak anrichisman akademik, ak pwogram espesyal pou ankouraje kwasans pèsonèl. Mentors inivèsite yo travay youn a youn ak chak timoun pou bay sipò pou devwa lakay yo, jwe jwèt, epi ede nan kouri aktivite jounen an. Se Bentley University ak Brandeis University ki dirije aktivite anrichisman edikatif yo, ansanm ak gwoup vizitè tankou Healthy Waltham, Bentley's. Klib America Clicks, ak klib Senbyotik Brandeis.

IMG_1858.JPG

Lòt Evènman ak Pwogramasyon

Sant Kominotè a ofri tou yon sèl evènman ak pwogram anplis pwogram regilye yo. Jis nan 12 mwa ki sot pase yo, Prospect Hill Community Foundation te bay chak inite ak yon twous ijyèn ki vo $50 + chak, bay chak timoun nan klas 2yèm a 8yèm ane ak yon twous materyèl lekòl ki vo $50 + chak, yo ofri yon pwogram apre lekòl vityèl pou tout jèn ki gen laj lekòl, epi li òganize yon klinik vaksen nan Sant Kominotè a nan mwa jen. Gras a yon patenarya ak Dignity Matters, Fondasyon Kominotè Prospect Hill gen ase pwodwi ijyèn pou fanm ak soutyen espò pou sipòte chak fanm ki gen règ nan kominote a pandan yon ane. Nòmalman, manm kominote yo ka espere yon Festival Otòn anyèl ak kominote Chesterbrook ak Dana Court pou jèn ak paran yo an Oktòb ak yon Jounen Kominotè pou tout manm kominote yo an Avril.

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page